skip to Main Content

Nuori Yrittäjyys ry ottaa rekisteröinnin yhteydessä jokaiselle NY Vuosi yrittäjänä -ohjelmaan ilmoittautuneelle yritykselle Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennialta vastuuvakuutuksen, johon sisältyy toiminnan vastuuvakuutus ja tuotevastuuvakuutus. Vastuuvakuutus on voimassa NY-yrityksen toiminnan ajan. Varsinaisen vahinkoilmoituksen voi tehdä verkossa OmaFennia-palvelussa vain ne Nuori Yrittäjyys ry:n edustajat, joilla on käyttöoikeus palveluun.

Nämä vakuutukset korvaavat yritystoiminnassa ulkopuoliselle aiheutettuja henkilö- ja esinevahinkoja, joista yritys on lain mukaan vastuussa. Vakuutusten omavastuuosuudet ovat joko 600 euroa tai 1000 euroa.

NY-yrityksen toimintaa ohjaa myös elintarvikkeisiin ja kosmetiikkaan liittyvät ohjeistukset. Lisätiedot vakuutuksista ja muista turvallisuuteen liittyvistä aiheista löydät, kun olet kirjautunut sisään.

Toiminnan vastuuvakuutus

Toiminnan vastuuvakuutus korvaa NY-yrityksen toiminnassa aiheutettuja henkilö- ja esinevahinkoja, joista NY-yritys on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Voimassa olevan oikeuden mukaisella korvausvastuulla tarkoitetaan tahallisesti tai tuottamuksella toiselle aiheutetusta vahingosta syntyvää korvausvelvollisuutta. Toiminnan vastuuvakuutuksen omavastuuosuus on joko 600 euroa tai 1000 euroa. NY-yrityksen toiminnan vastuuvakuutus on voimassa Suomessa.

Vakuutus pitää sisällään myös tilaisuuden järjestäjän vastuuvakuutuksen.

Vakuutukseen liittyy kuitenkin korvausrajoituksia ja vakuutuksen korvauspiiri on aina suppeampi, kuin vahingonaiheuttajan lain mukainen korvausvastuu. Vakuutuksesta katettavat vahingot ovat sellaisia, jotka vakuutettu on aiheuttanut huolimattomuudellaan. Huolimattomuudella tarkoitetaan samaa kuin tuottamuksella. Toiminnan vastuuvakuutuksen enimmäiskorvausmäärä on 500 000 euroa vahinkoa ja vakuutuskautta kohden.

Toiminnan vastuuvakuutusta on laajennettu lisäturvalla niin, että se korvaa myös työn kohteena olevalle omaisuudelle aiheutuneita vahinkoja. Tästä laajennuksesta korvataan toisen omaisuudelle aiheutettu ennalta arvaamaton vahinko, kun omaisuus on tai oli vakuutetussa toiminnassa työn kohteena asennettavana, huollettavana tai korjattavana tai näihin liittyen työnkohteen välittömässä vaikutuspiirissä tai tilapäisesti vakuutuksenottajan hallussa. Vahingon sattuessa työn kohteena olevalle omaisuudelle omavastuuosuus on 1000 euroa vahinkoa kohden.

Vakuutusmäärä lisäturvan perusteella korvattavissa vahingoissa on 20 000 euroa vahinkoa kohden. Vakuutusmäärä sisältyy toiminnan vastuuvakuutuksen vakuutusmäärään (500 000 €).

Vastuuvakuutus ei siis korvaa tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella aiheutettuja vahinkoja. Vakuutus ei myöskään esimerkiksi korvaa vahinkoa, joka johtuu virheestä tai puutteesta tutkimus- ja mittaustuloksissa, laskemissa, piirustuksissa, työselvityksissä, neuvoissa tai ohjeissa, jotka neuvonta- tai konsulttitoimintaa harjoittava NY-yritys on antanut.

Vastuuvakuutukseen myös liittyy olennaisesti vahingonkorvausvelvollisuuden selvittäminen. Vastuuvakuutusehtojen mukaan korvattavan vahingon osalta selvitämme, onko vakuutettu aiheutetusta vahingosta korvausvelvollinen.

Esimerkki:

Korvattava vahinko

NY-yritys menee asiakkaan kotiin tekemään tietokoneasennusta ja kompastuu asiakkaan luona jalkoihinsa, törmää pöytään ja pudottaa kalliin koristemaljakon. Toiminnan vastuuvakuutus korvaa maljakon vahingot.

NY-yrityksen työntekijä ulkoilutti koiraa aidatulla ulkoilutusalueella. Työntekijä sulki portin huolimattomasti ja koira pääsi karkuun törmäten ohi ajaneeseen polkupyöräilijään. Toiminnan vastuuvakuutus korvasi pyöräilijän sairaskulut, sekä polkupyörän korjauskustannukset.

NY-yrityksen toimitilan alakertaan johtava portaikko on jäänyt asianmukaisesti suojaamatta. Asiakas putoaa portaisiin ja loukkaa kätensä. Vastuuvakuutuksen perusteella asiakkaalle maksetaan korvaus sairaskuluista sekä kivusta ja särystä, mahdollisesta pysyvästä viasta ja haitasta sekä ansionmenetyksestä.

Ei korvattava

Toiminnan vastuuvakuutus ei korvaa virheellisen työn korjauskuluja. NY-yrityksen urakkana oli tehdä koneen sähkömoottorikytkennät. Myöhemmin huomattiin, että osa kytkennöistä oli tehty puutteellisesti. Virheen korjaamiseksi konetta jouduttiin purkamaan ja kytkentöjä tekemään uudestaan. Vastuuvakuutus ei korvaa kuluja, koska kyseessä on virheellisen työn uudelleen tekeminen.

NY-yritys oli lainannut naapuriyrityksen kannettavan tietokoneen messujen ajaksi. Tietokone putosi maahan ja meni rikki. Koska kone oli lainattu ja sitä käytettiin NY-yrityksen omaksi hyödyksi, toiminnan vastuuvakuutus ei korvannut vahinkoa.

Tuotevastuuvakuutus

Tuotevastuuvakuutus korvaa tuotteen virheellisyydestä ja puutteellisuudesta toiselle aiheutuneita henkilö- ja esinevahinkoja, joista vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

NY:n kansallisen toimiston ottama tuotevastuuvakuutus on NY-yritysten valmistamia käsityö- ja tekstiilituotteita, ruoka-annoksia sekä NY-yrityksen myymää pienelektroniikkaa varten. NY-yrityksen tuotevastuuvakuutus on voimassa Suomessa.

Tuotevastuuvakuutuksessa on rajoituksia. Siitä ei korvata puhdasta varallisuusvahinkoa eli taloudellista vahinkoa, joka ei liity henkilö- ja esinevahinkoon. Tuotevastuusta ei myöskään korvata vahinkoa, joka aiheutuu vakuutuksenottajan liikkeelle laskemalle tuotteelle itselleen.

Tuotevastuuvakuutuksen omavastuuosuus on 600 euroa. Korvauksen yläraja on henkilö- ja esinevahingoissa yhteensä 500 000 euroa vakuutustapahtumaa kohden, kuitenkin enintään 1 000 000 euroa vakuutuskaudessa.

Esimerkki

Korvattava vahinko

NY-yrityksen valmistaman vaatteen punainen väri ei värjäysvirheen vuoksi kestä, jonka takia monet käyttäjät vaativat valmistajalta korvausta pilalle menneistä huonekaluista, jotka kangas on värjännyt. Tuotetta valmistavalla NY-yrityksellä on tuotevastuuvakuutus, joka korvaa vahingot.

NY-yrityksen valmistamat keittiötikkaat sortuivat ikkunanpesijän alta ja ikkunanpesijä loukkasi itsensä. Putoamisen syyksi todettiin keittiötikkaiden valmistusvirhe. Tikkaiden valmistajan tuotevastuuvakuutuksen perusteella vakuutusyhtiö maksoi loukkaantumisesta aiheutuneet kulut ja ansionmenetykset.

Ei korvattava

NY-yritys oli myynyt valmistamansa viallisen tavaran, jonka vaihdosta aiheutui ostajalle kuluja. Koska ne olivat virheellisen tuotteen vaihtokuluja, ei tuotevastuuvakuutus korvannut niitä.

Vakuutus ei korvaa mm. seuraavia vahinkoja:

  • vahinkoja, jotka aiheutuvat yritykselle itselleen.
  • toimitetulle tavaralle aiheutuneita vahinkoja
  • vahingon johtuessa itse tavarassa olleesta ominaisuudesta, puutteesta jne.
  • tahallisella tai törkeällä tuottamuksella aiheutettu vahinko.
  • vahinkoja, jotka johtuvat tuoteturvallisuutta koskevien määräysten vastaisesta toiminnasta.
  • Vahinkoa ei myöskään korvata, jos tuotteen virheellisyys ym. korvausvastuun peruste oli tai sen olisi pitänyt olla yrityksen tiedossa. Jos tuote, joka on ostettu toiselta valmistajalta sellaisenaan eteenpäin myytäväksi, aiheuttaa vahingon siinä alun perinkin olleen virheellisyyden vuoksi, vahinko ei kuulu NY-yritysten tuotevastuuvakuutuksen piiriin, vaan sen korvaa tuotteen valmistanut taho. Jos yritys kuitenkin tekee alihankkimaansa tuotteeseen muutoksia ennen myyntiä ja nämä muutokset aiheuttavat vahingon, yritys voi olla korvausvelvollinen lopputuotteen valmistaja ja vahinko lasketaan tuotevastuuvakuutuksen piiriin.

Lisävakuuttamisen tarve

Yleensä NY-yritykset eivät tarvitse toiminnalleen erillisiä vakuutuksia, mutta joskus toiminta on selkeästi riskialtista ja lisävakuutus on tarpeellinen.

Useissa oppilaitoksissa on vakuutus opiskelijoiden toiminnalle. NY Vuosi Yrittäjänä -ohjelma on osa koulun vuosi-/opetussuunnitelmaa, niin silloin koulun vakuutus saattaa kattaa myös NY-yritysten toiminnassa sattuneet lisävakuuttamista kaipaavat toimet. Tämä käytäntö voi vaihdella oppilaitoksittain, joten varmistathan asian oman koulunne kohdalla.

Koulussa / kouluaikana tehtävät työt

Jos oppilaat tekevät NY-yrityksensä tuotteita oppilaitoksessa, on vakuutusasiat sovittava koulun kanssa. Pääsääntöisesti koulun vakuutus kattaa koulun tiloissa tehtävän oppimistoiminnan, mutta silloin töiden pitää olla sellaisia, että oppilailla on osaaminen ja tarpeellinen valvonta niiden suorittamiseen.

Maalaisjärjellä pärjää pitkälle, ja yleisesti ottaen voidaan todeta, että ammatillisen oppilaitoksen valmiudet/vakuutukset oppilastöiden tekoon ovat kattavammat kuin lukioissa ja peruskouluissa.

Esim. Sähkötekniikan opiskelijoille on luonnollista tehdä sähkötöitä ja oppilaitos tarjoaa tähän koulutusta ja kunnolliset tilat. Lisäksi opettajat ovat alan ammattilaisia. Vastaavasti yläkoululaisten osoittama kiinnostus sähkötöitä vaativiin tuotteisiin vaatii oppilaitoksen osalta harkintaa, vaikka tuotanto ei sen tiloissa tapahtuisikaan.

Nuori Yrittäjyys ry ei ota vastuuta siitä, jos oppilaalle sattuu tuotteiden valmistuksen, asennuksen tai muun tuotantoon liittyvän työvaiheen aikana tapaturma. Käytännön tekemisen vuoksi turvallisuuteen liittyvät asiat kuten vaarallisten tuotteiden määrittely ja työturvallisuudesta huolehtiminen ovat ensisijaisesti oppilaitoksen vastuulla.

Miten toimia, jos vahinko tapahtuu?

Vahingon satuttua on otettava välittömästi yhteyttä ensin Nuori Yrittäjyys ry:n kansalliseen toimistoon sekä Fenniaan ja ilmoitettava tapahtuneesta.

Vahinkoilmoituksen voi laatia vapaamuotoisesti mutta kuitenkin kirjallisena. Vahinkoilmoituslomakkeita on saatavissa Fennian konttoreista tai sähköisesti fennia.fi-sivustolta. Vakuutusyhtiö tarvitsee korvauspäätöstä tehdessään mahdollisimman yksityiskohtaiset tiedot vahingosta ja sen syistä sekä pöytäkirjat, lausunnot ja muun saatavissa olevan aineiston, joka mahdollisesti valaisee vahinkotapahtumaa. Vakuutusyhtiölle on ilmoitettava myös, jos tapahtumasta on tehty ilmoitus poliisille tai se otetaan tuomioistuimen käsittelyyn. Ennen vahingon korjaamista tai vahingoittuneen omaisuuden hävittämistä on Fennian vahinkotarkastajalle annettava tilaisuus tarkastaa vahinko.

Lisätietoa Fenniasta

Vakuutusasiat ovat yrityksen toiminnan kannalta tärkeitä, joten vakuuttamiseen on hyvä perehtyä keräämällä tietoa siihen liittyvistä asioista.

Fennia on Nuori Yrittäjyys ry:n kansallinen yhteistyökumppani, ja vakuutusasiantuntijat tavoittaa vaivattomimmin ottamalla yhteyttä NY-toimistoon.

Fennia voi tehdä oppilaitoksenne kanssa yhteistyötä myös muilla tavoilla. Mahdollisuutta kannattaa tiedustella NY:n kansallisen toimiston kautta.

Back To Top