skip to Main Content

Ung Företagsamhet r.f. har utarbetat reglerna för UF Ett år som företagare-programmet, som varje deltagande UF-företag och dess medlemmar måste följa. Ung Företagsamhet r.f. kan lägga till och ändra reglerna under pågående läsår. Information om ändringar av reglerna kommer att finnas på denna webbsida, i nyhetsbrev och, vid behov, direkt till de kontaktuppgifter som UF-företaget tillhandahållit.

Utöver reglerna bör UF-företaget följa förordningar.

Beskattning

Ung Företagsamhet rf har klargjort verksamhetens laglighet och beskattningspraxis i samråd med Skatteverket.

Skatteverket har utfärdat instruktioner om UF-företagens verksamhet (diarienummer: A73 / 200/2016) och verksamhetssätt. I praktiken är vinsten som förvärvas av UF-företagare skattepliktig inkomst och UF-företagare med en nettoomsättning på mindre än 10 000 euro är inte moms-beskattade.

När det gäller personlig beskattning behandlas verksamheten som självständig inkomstgenererande verksamhet.

Inverkan på studiebidrag

UF-företagarens inkomster inverkar på studiebidrag, bekanta dig närmare med inkomsternas inverkan på Fpa:s sidor.

Skapandet av ett UF-företag

Samtliga medlemmar i UF-företaget skriver på ett UF-kontrakt, fyller i ett elektroniskt registreringsformulär och gör upp ett samarbetsavtal. Samarbetsavtalet görs upp i lika många kopior som det finns medlemmar i UF-företaget.

UF-företagen har gemensamma regler:

 1. Företagets samtliga medlemmar är likvärdiga.
 2. Företagets samtliga medlemmar förbinder sig till att verka för företagets bästa och göra sitt bästa för teamets framgång.
 3. Företagets medlemmar behandlar varandra likvärdigt och allas åsikter beaktas.
 4. Möjliga problem löses tillsammans inom företaget, vid behov tillsammans med rådgivare, handledare eller föräldrar.
 5. I företagets verksamhet upprätthålls en öppen anda och frågor diskuteras öppet.
 6. Man diskuterar inte negativa saker om eller ”bakom ryggen” av företagets medlemmar när de är frånvarande. Gemensamma problem ska bara behandlas när alla är närvarande.
 7. Företaget bedriver verksamhet ärligt och tillämpar god affärsetik.
 8. Syftet och målet är att få kunskap om företagsverksamhet, entreprenörskap och samarbete.
 9. Bolagets vinst fördelas i slutet av läsåret jämnt mellan bolagets aktieägare i förhållande till andelen aktier.

UF-företagets startkapital

 1. Varje grundande medlem (medlem av UF-företaget) måste äga minst en aktie. Priset på aktien är 10 euro. UF-företaget kan också sälja aktier till utomstående, men högst upp till 100 aktier kan säljas, vilket ger ett startkapital på högst 1 000 eur. En ägare kan äga aktier för upp till 100 euro.
 2. Aktierna skall betalas inom en (1) månad av undertecknandet av etableringsavtalet.
 3. Aktieägarna ska erhålla aktiebrev.

UF-företagets verksamhet

 1. Företagets produkt eller tjänst bör raffineras och utvecklas och får inte vara till skada för kunden eller företagets medlem.
 2. Företaget bör förvärva en rådgivare för att hjälpa och ge idéer till utveckling av verksamheten.
 3. Företaget väljer en styrelse till vilka samtliga som grundat det automatiskt hör.
 4. Styrelsen beslutar om företagets frågor och fattar bland annat beslut rörande utgifter och verksamhet.
 5. Styrelsen måste agera i företagets intresse och bör till exempel inte bevilja medlemmarna obefogade förmåner.
 6. Företaget får inte låna eller skuldsätta sig eftersom UF-företaget alltid arbetar med tillgängliga resurser.
 7. Företaget måste föra bokföring över sina intäkter och kostnader.
 8. Företagets övre omsättningsgräns under verksamhetsperioden är 10 000 euro. Då gränsen närmar sig bör UF-företaget avveckla sin verksamhet.

Begränsningar i verksamheten

UF-företaget kan endast fungera som en del av en studieanstalts utbildning. UF-företaget kan därför inte sälja tjänster eller produkter vars försäljning eller leverans äger rum efter UF-företagets avvecklande, till exempel under sommarlovet, om kursen avslutats i maj.

UF-företaget följer finsk lag. UF-företaget bör inte idka sådan företagsverksamhet, vilken dess medlemmar inte har kunskap om, eller som enligt gällande lag kräver en examen eller annan kvalifikation.

Deltagande i programmet fler än en gång

Deltagande i UF Ett år som företagare kan vanligtvis ske endast en gång under den tid man studerar i grundskola, gymnasieskola eller yrkesutbildning.

Det är möjligt att delta i programmet med en annan affärsidé som skiljer sig betydligt från den tidigare affärsidén. Dessutom bör UF-företagets namn vara ett annat än det föregående namnet. Skatteverket linjerar i sin handledning att UF-företagets verksamhetsperiod får vara högst ett läsår/kalenderår.

Beslutet om huruvida affärsidén avviker tillräckligt från den tidigare tas av Ung Företagsamhet rf.

Studieanstalten tar beslutet rörande studerandens möjlighet att delta i programmet en ytterligare gång som en del av studierna samt erhålla nya studiepoäng.

Kan ett befintligt företag delta?

UF-företagets affärsidé eller verksamhet kan inte vara densamma som ett befintligt företags. UF-företaget och det befintliga företaget följer olika spelregler.

Den allmänna riktlinjen är att UF-företagets affärsidé inte ska kunna relateras till en sektor som ett befintligt företag har uppgett i företagsregistret. För att undvika missförstånd får inte heller namnet på ett UF-företag vara detsamma som ett befintligt företags.

Back To Top