skip to Main Content

Rådgivare, mentor, företagsfadder – en viktig person har många namn.

Som rådgivare för ett UF-företag ska du vara dig själv och dela med dig av dina egna erfarenheter med de studerande några gånger per termin.

Rådgivaren förväntas använda ungefär 5-10 timmar under skolåret. Du behöver inte vara en övermänniska eller VD för Nokia, det räcker utmärkt om du är entusiastisk, har livserfarenhet och vill främje inlärning och företagsamhet hos ungdomar.

Bekanta dig med rådgivarens uppgifter genom att läsa guiden övan.


UF-företaget i korthet

Ett UF-företag är ett övningsföretag som ungdomar grundar under skol- eller studietiden. UF-företagen fungerar ändå med riktiga pengar och säljer konkreta produkter och tjänster till sina kunder. Med hjälp av UF-företag får de unga en bild av hur företagslivet fungerar, och programmet hjälper de studerande att förstå betydelsen av vissa viktiga kunskaper som behövs i arbetslivet.

Deltagarna kommer att bli bekanta med företagsamhet och de grundläggande begreppen i företagsversamhetens och de lär sig att hitta på och utvärdera sin egen affärsidé och att pröva idéer i praktiken.

Programmet koordineras av föreningen Ung Företagsamhet rf som inte eftersträvar vinst.

I UF -företagen är individuell utveckling och inlärning av följande kunskaper och färdigheter viktig:

  •  Samarbets- och grupparbetsfärdigheter och att stöda varandra – att driva ett UF-företag handlar om samarbete.
  • Att göra gemensamma beslut.
  • Kommunikationsfärdigheter – att delta i möten och diskussioner med kunder och arbetskamrater och att presentera sitt eget UF-företag i olika situationer.
  • Marknadsföring – att sälja och marknadsföra sin egen produkt eller tjänst. Det gäller att känna till sina kund- och målgrupper och att göra upp en marknadsföringsplan.
  • Utvecklande av personliga färdigheter – kreativitet, självkänsla och initiativförmåga.

Med hjälp av UF-företagsverksamheten fostrar man företagsamheten, innovationsförmågan och ett aktivt grepp till saker och ting i huvudsak på attitydnivå. Det är inte meningen att ungdomarna som genomfört programmet ska rusa iväg ch grunda ett företag, utan de får kunskap och praktisk erfarenhet i färdigheter som behövs i arbetslivet. Visserligen kan det tändas en gnista att grunda ett företag någon gång i framtiden.

Vår erfarenhet är att företag grundas av aktiva, innovativa och kreativa människor. Det finns efterfrågan på dessa egenskaper också på arbetsmarknaden, och Finland behöver sådana människor framöver.


Rådgivarens uppgifter

Rådgivarens uppgifter består av att kommentera ungdomarnas idéer, ge förbättringsförslag, hjälpa med eventuella kontakter till regionala aktörer, ge råd och förslag för att utveckla företagets produktion, marknadsföring och försäljning samt att vid behov sporra till aktivitet. I allmänhet träffar du som rådgivare ungdomarna vid en överenskommen tid uutanför skolan, t.ex. då UF-företagets styrelse håller möte och går igenom sin verksamhet.

Genom att diskutera med de studerande om företagets verksamhet märker du kanske att du själv också lär dig nya saker och kommer in i både de utmaningar som ett startande företag har och i saker som ungdomarna är intresserade av.

Träffarna med UF-företagarna och instruktioner för programmet

Här nedan finns ett förslag till träffarna och deras teman under läsåret. Naturligtvis kan ni också träffas oftare eller mera sällan – allt efter behov och vad som känns meningsfullt.

Kommentera affärsidén

Då de studerande har eventuella verksamhetsidéer klara vore det bra att träffas och diskutera möjligheterna med och genomförandet av olika idéer och kommentera dem. Vid det första mötet är det också bra att bekanta sig med ungdomarna och deras mål i anslutning till sitt eget UF-företag.

Rådgivarens roll kan delas i två delar. Den första delen går ut på att att i normal ordning utvärdera idén (SWOT), dvs. fördelarna, svagheterna, möjligheterna och hoten som berättar om idén går att genomföra. För det andra och kanske viktigare borde du utvärdera sådant som ungdomarna kanske inte själva märker eller kan ta i beaktande. Sådana saker är t.ex.

  • Går idén att genomföra under ett läsår?
  • Har de studerande tillräckligt kunnande för att förverkliga sin idé?
  • Har hela teamet förbundit sig till verksamheten?

Det lönar sig att ärligt gå igenom dessa saker med ungdomarna och vid behov ändra på planerna ifall t.ex. motivationen inte räcker till.

Då de studerande är klara att registrera sitt företag bör UF-företaget skicka en registreringsanmälan till den nationella UF-byrån. Förutom företagets uppgifter ska registreringsanmälan innehålla uppgifter om rådgivaren så det första mötet borde äga rum inom två månader efter att läsåret inletts.

Affärsverksamhetsplanen

Då affärsverksamhetsplanen börjar vara klar lönar det sig att träffas för att kommentera och utveckla den. Det är vettigt att be UF-företagarna skicka affärsverksamhetsplanen per e-post t.ex. en vecka innan mötet så att ni under ert möte kan diskutera utvecklingsförslag och eventuella vargfällor i planen.

Kom ändå ihåg att UF-företagarna är unga och studerande och att det här troligen är den första affärsverksamhetsplanen som de någonsin gjort.

Företaget i gång (två möten mellan november och mars)

Då företaget börjar fungera är den första utmaningen i allmänhet antingen att få i gång produktionen eller marknadsföringen. I det här skedet kan ungdomarna be att få träffa dig för att fråga om råd med bl.a. hur produktionens ska gå till eller vem man ska sälja till. Det vore bra att komma verens om mötets innehåll och mål på förhand och be ungdomarna om en produktbeskrivning  och deras egna idéer om marknadsföringen och produktionen.

Under mötet kan du diskuterande antingen föreslå direkta åtgärder eller möjligtvis ge ungdomarna tips om personer som junde hjälpa dem på traven. Rollen som ”dörröppnare” är bland det viktigaste du kan ge de unga i form av råd eller hjälp.

Årsrapporten och avvecklingen av företaget

UF-företagets årsberättelse ska returneras senast den 10 maj. Årsrapporten beskriver företagets verksamhet, ungdomarnas inlärning och ekonomiska uppgifter. Årsberättelsen kan också innehålla en kommentar av rådgivaren där du själv berättar om dina erfarenheter under året.

Årsberättelsen ska vara mera en beskrivning av verksamheten än en officiell årsberättelse. Då den är nästan klar vore det bra att träffas eller kommentera årsberättelsen per e-post innan den returneras till skolan och UF-byrån. Årsberättelsen ska också undertecknas av rådgivaren.

UF-företaget ska avvecklas innan läsåret är slut och före det ska man hålla ett avslutande möte där verksamheten officiellt avvecklas och man kommer överens om vinstfördelning och återbetalning av det placerade andelskapitalet.

Utvärdering av verksamheten och responsdiskussion

Då verksamheten avslutats och årsberättelsen returnerats är det bra att hålla en utvärderingsdiskussion om läsårets händelser, goda stunder, problem och hur man klarat dem. Samtidigt är det bra att fundera över vad allt man kunde göra i framtiden. Det är också viktigt att du berättar för ungdomarna vad du själv lärt dig om verksamheten och samtidigt sporra ungdomarna att ta itu med nya utmaningar.

Dessa instruktioner är riktgivande rekommendationer, men det är fast i dig och ungdomarna hur ni förverkligar ert samarbete.

På den här web-sajten handleder vi ungdomarna att driva ett UF-företag och du får en bredare förståelse av studieprogrammet om du också bekantar dig med det material som är ämnat för UF-företagarna.


Back To Top