skip to Main Content

IMG_3985På den här sidan presenterar vi spelreglerna för beskattning, mervärdesskatt, FO-nummer och bolagsform i programmet UF Ett år som företagare.

Vi har klargjort reglerna med Skattestyrelsen som gett ut anvisningar gällande UF-företag. Bekanta dig också med sidan Regler och anvisningar.

Skatteförvaltningens anvisningar om beskattningen av och verksamheten i UF-företag

Företagsform

  • UF-företag har ingen egentlig bolagsform.
  • Om UF-företaget under programmets gång säljer produkter eller tjänster utgör verksamheten självständig förvärvsverksamhet för deltagarna.
  • UF-företagen registreras inte hos Patent- och registerstyrelsen (PRH) och de behöver inte heller göra en skild anmälan om inledande eller avslutande av verksamheten.
  • UF-företagen måste hålla bokföring över sin verksamhet. Av bokföringen ska framgå företagets utgifter och intäkter.

Beskattning

UF-företagen betalar inte själv skatt, utan företagets avkastning delas mellan delägarna då verksamheten avslutas. Ifall medlemmarna så besluter kan UF-företaget dela ut avkastning också under verksamhetens gång.

Den utdelade avkastningen utgör beskattningsbar inkomst för delägarna som måste anmälas i den personliga skattedeklarationen i punkten övriga förvärvsinkomster. UF-företag kan inte betala ut skattefri avkastning/ersättning/belöning/lön eller prestation som går under någon annan benämning till sina delägare. Samma regel gäller också riktiga företag.

Den beskattningsbara inkomsten måste anges i skattedeklarationen för det kalenderår då man erhållit inkomsten.

Saken förklaras mera ingående i Skatteförvaltningens utlåtande.

Inverkan av inkomster från ett UF-företag på sociala förmåner (studiestöd)

Inkomsterna från ett UF-företag räknas till den studerandes årsinkomster, så inkomsterna från ett UF-företag kan påverka storleken på studiestödet eller andra sociala förmåner.

  • Exempel (kontrollerat på FPA:s sidor 29.9 2013): Om du under året erhåller studiestöd i 9 månader får du därutöver förtjäna 11 850 € (inkomster från UF-företag och andra inkomster) innan studiestödet minskar. Inkomsterna räknas därmed på hela året, inte enligt inkomsterna per månad.

Kontrollera anvisningarna och årsinkomstgränserna på FPA:s sidor 

Prövningsbaserade sociala stöd**

Inkomsterna från ett UF-företag är oregelbundna och utbetalas i allmänhet en gång under företagets verksamhetstid. Därför borde de inte inverka på eventuella prövningsbaserade stöd. Storleken på vinsten har i det här fallet dock betydelse eftersom t.ex. en vinst på 100 € per år i 99 % av fallen knappast påverkar de prövningsbaserade stöden, men en vinst på 4000 € med största sannolikhet gör det. Kontrollera därför saken i förväg på din egen socialbyrå.

**gäller endast studerande som får prövningsbaserat stöd under studietiden.

FO-nummer

UF-företag har inget eget FO-nummer. Om man behöver ett FO-nummer rekommenderar vi att man använder sig av läroinrättningens FO-nummer. Ifall detta inte är möjligt kan man anhålla om rätt att få använda FO-numret för Ung Företagsamhet rf hos den nationella bryån.

Kolla tilläggsinformation om FO-nummer

Back To Top