skip to Main Content

IMG_3924Vi har skapat rikligt med stödmaterial för ibruktagande av programmet och för undervisningen samt samlat ihop olika tjänster och redskap som man kan använda under programmets gång.

Alla UF-företag och grupper är olika. Bekanta dig därför med det tillgängliga materialet och fundera på vilka material som passar i din egen undervisning och motsvarar bäst de mål som man i läroinrättningen ställer på programmet.

Målet med stödmaterialet

Tanken med stödmaterialet är att ge basinformation om ämnen som behandlas under kursen och att förklara hur kursen kan genomföras.

Den här sajten erbjuder information och handledning i programmets UF Ett år som företagare samt dess verksamhet och skeden. Här finns också information om tävlingar och andra evenemang kopplade till programmet.  Den här sajten fungerar också som informationsbank och registreringsbyrå för UF-företag.

Årets gång

Läsårets gång har delats in i skeden enligt vilka verksamheten framskrider. Hur länge de olika skeden räcker beror på karaktären på de studerandes idéer, kravnivån och deras kunnande. Om idén kräver mycket planering är det motiverat att använda tid för att konstruera affärsverksamhetsmodellen. Om idén igen redan är klar och lätt att förverkliga kan man snabbt börja med försäljning.

Bekanta dig med Programmets steg där det finns en noggrannare beskrivning av de olika skedena.

Tävlingar och deltagande

Under läsåret ordnas tävlingar. I många regioner ordnas också lokala UF-mässor. Läsårets höjdpunkt är finalen UF Våga vara företagsam.

Meningen med tävlingarna är att ge möjligheter att presentera sitt kunnande. Finalen innebär en bra möjlighet att bekanta sig med andra UF-företag och deras verksamhet. Huvudsaken i programmet är dock inte att delta i tävlingarna. Tanken med dem är att de ger en extra krydda till programmet.

Vilka saker är det bra att läraren kan?

Den handledande läraren har som uppgift att stöda ungdomarnas inlärning, fungera som sparrare och vid behov hjälpa UF-företagarna att komma framåt i sina göromål.

Talesättet ”Företagsamhet är en inställning” gäller också här! Det viktigaste är att vara intresserad av vad de unga kommer med för idéer och vara redo att söka mera information på de områden där det behövs mera kunskap. Det är också viktigt med vilja att skapa och använda nätverk. I allmänhet kommer man långt om man använder sunt bondförnuft, läser instruktionerna och frågar om hjälp.

Man behöver inte kunna allt själv. Det lönar sig att begära om hjälp speciellt i sådana ärenden där man själv känner sig främmande. Största utmaningarna stöter man i allmänhet på i verksamheten på följande områden:

  • Hur kommer man igång med verksamheten (dvs. få idéerna att bli verksamhet)?
  • Användningen av webbverktygen för UF-företag (hur får man webbsidor och hur tar man säkerhetskopior på uppgifterna)?
  • Hur sköts bokföringen?
  • Var hittar företaget kunder för sina produkter eller tjänster?

För dessa och några andra viktiga delområden har vi byggt upp korta överlevnadspaket med vilkas hjälp man kan lära sig eller lära ut basfärdigheterna. Lärdomarna kan kompletteras med annan undervisning eller genom aktivt självlärande.

Allt stödmaterial finns samlat i en gemensam stödportal för alla UF-företag på adressen nyvuosiyrittajana.fi.

Back To Top