skip to Main Content

UF Ett år som företagare-programmet är Ung Företagsamhet r.f.:s studieprogram, som genomförs i studieanstalter över hela Finland.  I programmet grundas ett UF-företag som fungerar med riktiga pengar. Arbetslivsfärdigheter och ekonomiska färdigheter stärks och interaktionsförmågorna och den entreprenörsinriktade attityden utvecklas.

Programmet är en del av studieanstaltens undervisning och det praktiska arbetet utförs av en handledare. Handledarens roll är att fungera som en sparringpartner och vid behov hjälpa UF-företagare att komma vidare i sin verksamhet.

UF Ett år som företagare -programmet är öppet för alla grundskolor. Programmet kan introduceras genom att skapa en kurs/valfri kurs/studieperiod för studerande att välja. Programmet kan ingå i en bredare studiehelhet för företagsverksamhet eller entreprenörskapsutbildning.

Med hjälp av programmet främjas entreprenörsfärdigheter och möjliggör skapande av permanent verksamhet på en studieanstalt utan separat projektfinansiering.

Ung Företagsamhet r.f. (UF) är en ideell förening. Vi stöder utbildning i företagsverksamhet, där målet är att få ungdomar att identifiera och utnyttja sina egna förmågor – lärande genom praktik. UF är en del av det internationella Junior Achievement (JA) -nätverket. JA är världens största organisation för företagsverksamhets- och konsumentutbildning för ungdomar. Nätverket når årligen mer än tio miljoner studerande och elever i över 110 länder.

Ibruktagning av programmet

 1. Studieanstalten beslutar om programstart
 2. Handledaren eller arbetsparet bekantar sig med programmet och deltar i den kostnadsfria programutbildningen (se utbildningskalendern: nuoriyrittajyys.fi/opettajalle/koulutuskalenteri)
 3. Handledaren registrerar sig på nyvuosiyrittajana.fi-portalen
 4. Handledare kan, om så önskas, beställa manualer
 5. UF-företagen registrerar sig till programmet på sidan nyvuosiyrittajana.fi

Ung Företagsamhet r.f. erbjuder gratis utbildning till alla programlärare, assisterar med att bilda nätverk och ger stöd i frågor kopplade med programmet. Kontakta oss.

Avgifter

Programmets registreringsavgift är 22 € per person för första stadiets studerande och 30 € per person för andra stadiets studerande. Ung Företagsamhet r.f. skickar fakturor för betalning av registreringsavgiften till läroanstalten efter att registreringstiden har löpt ut.

Vid grundandet av ett UF-företag investerar UF-företagarna 10-40 €/per deltagare av sina egna pengar. Beloppet bildar startkapitalet i företaget. Kapitalet används till företagets startkostnader: materialinköp eller små investeringar såsom exempelvis visitkort och broschyrer.

Utvärdering

Utvärderingen sker på basen av prestationer under programmet och verksamhetens aktivitetsgrad. Dessutom tas vid utvärderingen i beaktande de uppgifter som lämnats in och de tävlingar som organiserats och ingåtts under kursen.

Som stöd för utvärderingen lönar det sig att utnyttja det internationella företagsverksamhetspasset (ESP), som är studerandens självbedömningsverktyg och företagsverksamhetsintyg. ESP-självbedömningsenkäterna utförs i början och i slutet av programmet och varje studerande får ett personligt intyg över utvecklingen av sina egna färdigheter under programmet. Förutom självbedömningen kan studeranden delta i en ESP-prov som mäter färdigheter i företagsverksamhet, ekonomi- och arbetslivsfärdigheter. Läs mer om ESP.

Från lärare till handledare

Handledarens roll är att fungera som en sparringpartner och, vid behov, hjälpa UF-företagare att komma vidare.

Entreprenörskap är en attityd”-uttrycket stämmer också in här! Det viktigaste är att vara intresserad av vad UF-företagarnas idéer och att vara beredd att vägleda till källor för ytterligare information om de områden där information behövs. Viljan att skapa och utnyttja nätverk är viktig.

De största utmaningarna uppträder vanligtvis inom följande områden:

 • Hur kommer man igång (dvs. får idéer för verksamheten)?
 • UF-företagens användning av onlineverktyg (hur skapas webbsidor och hur säkerhetskopierar man data?)
 • Hur sköter man bokföringen?
 • Var hittar man kunder för företagets produkt eller tjänst?

Instruktioner för programmet

Denna sida ger UF-företag information och vägledning för UF Ett år som företagare-programmets verksamhet och aktiviteter, samt information om tävlingar och andra evenemang som är anknutna till programmet. Även UF-företagens registrering sker via denna webbsida.

I studieprogrammet etableras UF-företaget för en termin, ett läsår eller ett kalenderår. Under programmet kommer eleverna att gå igenom alla företagandets olika stadier med början i grundadet av verksamheten till dess avslut. Programmet är indelat i fyra huvudteman:

 

Programmet har en tydlig struktur som hjälper vid planeringen och uppsättningen av målsättningar angående programmet.

Ohjelman toteutustavat ja ajankohdat

Termin

Det är möjligt att slutföra programmet under antingen en höst- eller vårtermin. Under höstterminen börjar man i augusti och avslutar i december. Under vårterminen börjar programmet i januari och avslutar i maj.

Läsåret

Det är möjligt att genomföra programmet under ett helt läsår. Programmet börjar i så fall i augusti och avslutas i maj.

Kalenderår

Det är möjligt att genomföra programmet under ett kalenderår. Programmet startar i så fall i januari och slutar i december.

UF-företagens verksamhet

 • UF-företagens verksamhet är möjlig om programmet ingår i läroverkets verksamhet.
  • UF-företagets och lärovärkets penningrörelser bör emellertid hållas separata.
 • UF-företaget har inte någon egentlig företagsform eller något företagsnummer.
  • UF-företagets verksamhet är inte verklig näringsutövning.
  • Om ett UF-företag säljer produkter/tjänster under programmet är verksamheten den studerandes personliga förvärvsverksamhet.
 • UF-företaget betalar i princip inte lön.
  • Om ett UF-företaget ändå beslutar sig för att betala lön, betalas den då som lön till en extern arbetstagare med alla lagstadgade avgifter (jämför ett hemhushåll som löneutbetalare).
 • UF-föregaget är registrerat i Ung Företagsamhet rf:s register på denna webbsida.
  • UF-företaget registreras inte hos Patent- och registreringsverket (PRV).
 • UF-företaget erhåller inte hushållsavdrag.
 • UF-företag måste bokföra sin verksamhet och kunna redovisa för företagets intäkter och utgifter.
 • UF-företagets verksamhet är inte moms-belagd om företagets omsättning understiger 10 000 euro.

Ung Företagsamhet r.f. har klargjort verksamhetens laglighet och beskattningspraxis i samråd med Skatteverket. Bekanta dig med Skatteverkets riktlinjer  för UF-företags beskattning och verksamhet.

Säkerhet och försäkringar

Ung Företagsamhet r.f. har tagit ut ansvarsförsäkring som innefattar ansvarsförsäkring och produktansvarsförsäkring i försäkringsbolaget Fennia för alla företag som registrerats i UF Ett år som företagare-programmet. Dessa försäkringar ersätter personskador och egendomsskador för vilka företaget i juridiskt avseende är ansvarigt. Försäkringens självriskbelopp är antingen 600 euro eller 1000 euro.

UF-företagens verksamhet styrs också av riktlinjer gällande livsmedel och kosmetika. Ytterligare information om försäkringarna och andra säkerhetsrelaterade ämnen är tillgängling för dig då du loggat in i egenskap av handledare.

Evenemang och tävlingar

Under läsåret hålls olika programrelaterade tävlingar som UF-företagen kan delta i. De olika tävlingarna är bland annat den bästa affärsidén, det bästa grafiska uttrycket och den bästa webb-helheten, vilka alla stöder UF-företagets verksamhet och utvecklingen av nya idéer. Läs mera om tävlingarna.

Utöver tävlingar som ordnas under läsåret på flera orter ordnas också Våga vara företagsam -semifinaler, som samlar regionens UF-företag till ett mässevenemang där de kan presentera sitt företag och idka försäljning. De bästa UF-företagen i semifinalen kommer sedan att konkurrera om FM-priset i den nationella Våga vara företagsam-finalen som äger rum i april. Läs mer om Våga vara företagsam-evenemangen och notera tidpunkten för semifinalen i din region.

Syftet med tävlingarna är att erbjuda möjligheter till att presentera egna färdigheter och utveckla verksamheten. De regionala semifinalerna och den nationella finalen är ett utmärkt tillfälle att lära känna andra UF-företag och deras verksamhet.

Delta i programmet

Se anvisningarna och länken till handledarens registring på hemsidan.

Back To Top