skip to Main Content

Päivitetty 22.9.2015

Kosmetiikka_pullot

Kun valmistaa tai myy kosmeettisia valmisteita tulee noudattaa kosmetiikkalainsäädäntöä (EU:n kosmetiikka-asetus (EY) N:o 1223/2009 ja kansallinen laki kosmeettisista valmisteista 492/2013).

Lainsäädäntö asettaa velvoitteita niin kosmeettisen valmisteen vastuuhenkilölle (usein EU-alueelle sijoittautunut valmistaja tai EU-alueen ulkopuolelta yhteisön alueelle maahantuova taho), kuin jakelijallekin.

Lainsäädännön tarkoituksena on varmistaa, että Euroopan markkinoilla olevat kosmeettiset valmisteet ovat turvallisia ihmisten terveydelle.

Kun NY-yritys toimittaa kosmeettisia valmisteita jakelua, kulutusta tai käyttöä varten joko maksua vastaan tai maksutta liiketoiminnan yhteydessä, tulee sen täyttää kaikki kosmetiikkalainsäädännön vaatimukset.

Kosmeettisia valmisteita ovat muun muassa:

Käytännössä NY-yritykset harvoin pystyvät valmistamaan itse kosmeettisia valmisteita, koska lain mukaan tuotteiden turvallisuus tulee aina arvioida laissa määritellyn pätevän asiantuntijan toimesta. Vastuu siitä, että asianmukainen turvallisuuden arviointi ja turvallisuusselvitys on laadittu, ennen kosmeettisen valmisteen markkinoille saattamista, on valmisteen vastuuhenkilöllä. Turvallisuusarvioinnin sisältövaatimukset on asetettu EU:n kosmetiikka-asetuksen liitteessä I (kosmeettisen valmisteen turvallisuusselvitys). Tuotteen testauttaminen asiantuntijalla on usein todella kallista, joten NY-yrityksillä ei käytännössä ole varaa kattaa testaamisesta aiheutuvia kustannuksia.

NY-yrityksen on siis helpompi toimia kosmetiikkatuotteiden jälleenmyyjänä eli jakelijana kuin ryhtyä itse valmistamaan tuotteita ja näin ollen toimimaan valmisteen vastuuhenkilönä. Lainsäädäntö asettaa enemmän velvoitteita vastuuhenkilölle, kuin jakelijalle. Tutustu vielä jakelijan velvollisuuksiin tällä sivulla ja etsi tarvittaessa lisätietoa Tukesin verkkosivuilta.

Huomioithan, että mikäli NY-yritys maahantuo kosmeettisia valmisteita EU:n ulkopuolelta, tulkitaan lainsäädännön mukaan heidät vastuuhenkilöksi. Tällöin tulee noudattaa lainsäädäntöä ja velvollisuuksia vastuuhenkilön näkökulmasta. Samasta syystä suosittelemme, että NY-yritykset eivät maahantuo kosmeettisia valmisteita.

Tärkeimmät lainsäädäntöön perustuvat velvoitteet kosmetiikkaa valmistettaessa ja markkinoille saatettaessa, joko Suomessa tai muualla Euroopassa, käsittävät:

  1. turvallisuusselvityksen laatiminen EU:n ohjeistusten mukaisesti (EU:n kosmetiikka-asetus 10 artikla ja liite I),
  2. valmisteiden ilmoittaminen komission ylläpitämään sähköiseen tietokantaan (CPNP),
  3. pakkausmerkintöjen laatiminen sen EU:n jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön vaatimusten mukaisesti, jossa valmiste asetetaan loppukäyttäjien saataville (Suomessa Lain kosmeettisista valmisteista 492/2013). Tämän lain perusteella pakkausmerkintöjen on oltava suomeksi ja ruotsiksi, kun kosmeettinen valmiste asetetaan loppukäyttäjien saataville Suomessa,
  4. kosmetiikka-asetuksen liitteissä II-VI esitettyjen kosmeettisen valmisteen ainesosia koskevien vaatimusten ja rajoitusten noudattaminen,
  5. tuotteen valmistamisen hyvää valmistustapaa noudattaen, esimerkiksi tätä koskevan ISO 22716:2007 standardin mukaisesti.
Vastuuhenkilön (valmistajan) ja jakelijan velvollisuudet

Tukesin verkkosivuilta löytyy usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia osio kosmetiikasta, jossa käsitellään yksityiskohtaisemmin muun muassa lainsäädännön asettamia velvoitteita. Osiosta löytyy tietoa myös omavalmisteista.

Lähdetiedot:
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ylitarkastaja
Tukes.fi >> Kosmetiikka
Tukes.fi >> Tiivistelmä EU:n kosmetiikka-asetuksen (EY) N:o 1223/2009 keskeisistä asioista (pdf)

 

 

Back To Top